Place

ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ามากที่สุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ซุปเปอร์สโตร์ เช่น 7-Eleven Tops BigC Tesco Lotus และ Mackro โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ทั่วถึงและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและสนับสนุนพฤติกรรมในการบริโภคอย่างต่อเนื่องด้วย

กลยุทธ์การจัดจำหน่าย(Distribution Strategy)

  1. 1.       ปีที่1: แนะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

เน้นกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าแบบ Intensive Distribution คือ เลือกกระจายสินค้าผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุดและทั่วถึง โดยเน้นกระจายสินค้าโดยใช้กลยุทธ์การผลัก (Push Strategy) จะมีการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ เพื่อจูงใจพ่อค้าขายส่ง (Whole salers) และพ่อค้าขายปลีก (Retailers) สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ โดยการให้คนกลางอย่างพ่อค้าปลีกและพ่อค้าส่งพยายามผลักดันให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้า มีการส่งเสริมการขายที่จูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าด้วย ซึ่งจะแบ่งระดับช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใช้ (Channel Levels) เป็น 2 ลักษณะ คือ ช่องทางตรง และช่องทางอ้อม ดังนี้

ช่องทางตรง

Zero-level Channel (Direct Channel)

ผู้ผลิตจะใช้กลยุทธ์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยทำการแนะนำสินค้าให้ผู้บริโภคได้รู้จัก มีการทดลองชิมเพื่อให้เกิดการรับรู้ และเรียนรู้จนเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ในช่วงแรกจะจัดจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้กับช่องทางนี้ ได้แก่  รูปแบบ Booth เป็นรูปแบบของร้านค้าที่นำเสนอและจำหน่ายสินค้า โดยทั่วไปจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดพนักงานที่ถูกอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้ประจำตาม Booth เพื่อให้ความรู้และจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อ โดยแหล่งที่ทางบริษัทจะตั้ง Booth มีดังนี้

  • ห้างสรรพสินค้า เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เดอะมอลล์ โรบินสัน สยามสแควร์

ดิเอ็มโพรเรียม

  • Modern trade เช่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์

มีการทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่ว 5 สี เป็นส่วนประกอบหลัก และให้ผู้คนที่เข้ามาในบริเวณ Booth ได้ลองรับประทาน

ช่องทางอ้อม

  1. One-Level Channel (Modern trade Channel)เป็นการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านผู้ค้าปลีกรายใหญ่และรายย่อย โดยมีช่องทางการกระจายสินค้าเป็นลักษณะของ Modern trade คือ Supermarket Superstore มีการจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) เพื่อความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ 7-Eleven 108shop Family Mart และจำหน่ายผ่านทาง Mini Mart ในปั๊มน้ำมัน ได้แก่ Jiffy ,Green lemon,  Esso ซึ่งทางบริษัทจะมีศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกรายต่างๆ ดังนี้

Supermarket ได้แก่ Tops Tesco Lotus Express

Superstore ได้แก่ Makro  BigC  Tesco Lotus สำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อย ทางบริษัทจะจัดส่ง Sale man ไปทำการติดต่อในการรับสินค้าไปจำหน่าย โดยจะมีรถส่งสินค้าของทางบริษัทจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกรายย่อยต่างๆทั้งในร้านค้าปลีกในกรุงเทพ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด

2.Two-Level Channel (Traditional Trade)

ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Two-level เป็นลักษณะ Traditional Trade คือ กระจายสินค้าให้ผู้แทนจำหน่าย โดยทำหน้าที่เป็น Whole sales มีลักษณะของการขายขาดให้แก่ผู้ค้าส่ง โดยจะให้ส่วนลดสินค้าแก่ผู้ค้าส่งต่ำกว่าราคาขายปลีก ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ค้าส่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง เพื่อกระจายสินค้าแก่ผู้ค้าปลีกอีกทอด ซึ่งบริษัทสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึง ทั้งของผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s