แนวความคิดผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแนวความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

แบ่งประเด็นของแนวความคิดออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

       ประเด็นที่ 1 : จากศึกษาข้อมูลทางสถิติของประชากรในประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 พบว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวล่วงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ซึ่งคาดว่าในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด19 จากสถิติดังกล่าวนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงผู้สูงอายุในสังคมไทยนั้นจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น(โดยเฉพาะกลุ่ม Baby Boom) ทั้งนี้อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากอายุโดยเฉลี่ยของคนไทยนั้นมีอายุยืนขึ้น และรวมไปถึงปริมาณการเกิดที่ลดน้อยลงกว่าเดิม  นั่นแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นห่วงและสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองมากกว่าแต่ก่อนจึงทำให้สังคมไทยในปัจจุบันนี้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  หรือมองในแง่ที่ว่าคนสูงอายุที่มีปริมาณมากในปัจจุบันนี้ก็อาจจะต้องการสิ่งที่จะมาทำให้พวกเขาเหล่านั้นแข็งแรงหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ร่างกายแย่ลงกว่าเดิม

       นอกจากนี้จากการสำรวจประชากรในสังคมไทยในเรื่องของการการใช้เวลาของประชากรซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  พ.ศ. 2552 โดยใช้ครัวเรือนตัวอย่างเดียวกับการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และเลือกตัวอย่างเฉพาะผู้ที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศเพื่อให้ทราบถึงการใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของประชากรไทยในวันหนึ่งๆโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่มกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การดูแลตัวเอง 2.การทำงานและการเรียนรู้  3.การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  4.การให้บริการชุมชน  และ 5.เป็นการใช้เวลาว่าง    ปรากฏว่าในรอบหนึงวัน ประชากรไทยอายุตั้งแต่10 ปี ขึ้นไป โ ดยเฉลี่ยใช้เวลาดูแลตัวเองเช่น  การรับประทานอาหาร การนอนและการดูแลรักษาตัวเอง มากที่สุดในกิจกรรมทั้ง 5 ที่ได้มีการทำสำรวจถึง วันละ 12.1ชั่วโมง

       ประเด็นที่ 2:  ถ้ากล่าวถึงเรื่องของอาหารนั้น ในบ้านเราถ้าจะให้หลีกเลี่ยงการใช้กะทิในการประกอบอาหารนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะอาหารของบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ตามล้วนมีส่วนผสมของกะทิทั้งนั้น  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “กะทิได้มาจากการบีบคั้นน้ำจากเนื้อมะพร้าว มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าวที่มีกรดไขมันอิ่มตัวที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอยู่ในปริมาณสูง  หากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่บริโภคอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบมากเกินความต้องการของร่างกายอาจก่อให้เกิดภาวะโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคอ้วน ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น

       ประเด็นที่ 3 : ถั่วเป็นพืชที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย อีกทั้งยังให้คุณประโยชน์มากมาย  โดยเฉพาะถั่ว 5 สีที่แต่ละถั่วนั้นก็จะมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถั่วทั้งสีนี้จะประกอบไปด้วย ถั่วขาว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง และ ถั่วดำ เมล็ดถั่วมีสารอาหารครบทุกหมู่ ไม่ว่าจะเป็นแป้ง น้ำตาลโปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และสามารถที่จำแนกคุณประโยชน์แต่ละชนิด

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s