About

สมมุติฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bea Lish

สภาพแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์ (Demographic   Environment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุของประเทศไทย มีระยะเวลาที่จะเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุค่อนข้างสั้น

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ กล่าวคือ สัดส่วนประชากรสูงอายุไทย จะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2543

 เป็นประมาณร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2563 (รูปที่ 2) หรือใช้เวลาเพียงประมาณ 20 ปี ในการเพิ่มสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นเท่าตัว

ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 70 ปี ถึงกว่า 100 ปี

       จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ประกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีกลุ่มประชากรสูงอายุจำนวนมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆของประเทศ 

และมีจำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคต่างๆที่ไม่สามารถทานกะทิได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นด้วย อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไ

ขมันในเส้นเลือด เป็นต้น ทั้งนี้ยังเกิดกับประชากรอายุน้อย  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดปรุงแต่งอาหาร “Bean Lish”  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและ

สามารถตอบสนองความต้องการการบริโภคของคนกลุ่มนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการทานอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารคาวและ

อาหารหวาน เพราะ Bean Lish แทนกะทิได้อย่าง100% ไม่มี Cholesterol ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s